Obchodní podmínky


REPNODE s.r.o.

Aksamitova 1071/1, 779 00 Olomouc. IČO 06759149, zapsané v OR KS Ostrava spisová značka C 73172

Úvodní ustanovení

Společnost REPNODE s.r.o., sídlem Aksamitova 1071/1, 779 00 Olomouc. IČO 06759149, vydává podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obč. zák.) následující obchodní podmínky.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vznikající mezi společností REPNODE s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) a subjekty, které vůči Poskytovateli vystupují v postavení Objednatele – uživatele aplikace Repnode, a to ať již jde o fyzické či právnické osoby v postavení podnikatele, tak o nepodnikatelské subjekty vč. spotřebitelů. 

Základní popis aplikace Repnode, definice základních pojmů

Aplikace REPNODE nabízí zejména:

 • cloudové řešení pro řízení pracovních týmů nebo pracovníků v terénu

Bližší popis aplikace REPNODE (dále jen „Aplikace“) je vč. příkladů použití uveden na webových stránkách společnosti www.repnode.cz a Objednatel prohlašuje, že měl před uzavřením smlouvy na využití Aplikace dostatečnou možnost se s rozsahem služeb nabízených v rámci Aplikace seznámit, což stvrzuje řádným uzavřením smlouvy s Poskytovatelem.

Výklad pojmů pro účely těchto obchodních podmínek.

Aplikace – aplikace REPNODE, jak se popsána v čl. 2 obchodních podmínek

Objednatel – jakýkoli subjekt, který řádně vyplní a odešle objednávku Aplikace a jeho objednávka bude Poskytovatelem přijata

Objednávka – vyplněný registrační formulář v elektronické podobě a odeslaný Poskytovateli k akceptaci. Formulář pro registraci je zpřístupněn na webových stránkách Poskytovatele

Uzavření smlouvy – přijetí objednávky Poskytovatelem, což Poskytovatel potvrdí formou e-mailové zprávy Objednateli na jím v objednávce vyplněný kontaktní email, současně Objednateli Poskytovatel zašle přihlašovací údaje a soubor s těmito obchodními podmínkami

Datová velikost – Poskytovatel poskytuje Objednateli základní prostor o velikosti 5 GB pro účely uložení souborů bezprostředně související s Aplikací. V případě vyšších nároků na datový prostor může být cena sjednána individuálně mezi Poskytovatelem a Objednatelem

Přístupové údaje – údaje zaslané Objednateli pro účely přihlášení do Aplikace

Počet přístupů – Objednatelem zvolený počet osob (uživatelů), kteří budou mít umožněn přístup do Aplikace a práci s ní

Neplacená verze – Poskytovatel zpřístupní Aplikaci pro prvních 14 dnů v neplacené verzi, tedy zdarma.  V případě, že Objednatel hodlá i po ukončení této doby využívat Aplikaci, kontaktuje obchodní oddělení na adrese repnode@repnode.cz , kde toto oznámí včetně požadovaného množství přístupů do Aplikace.

Povinný údaj – základní údaje umožňující identifikovat Objednatele, tj.  obchodní firma/jméno Objednatele, sídlo/bydliště, IČO a DIČ (je-li přiděleno), datum narození (nemá-li objednatel přiděleno IČO), kontaktní e-mail a telefon Objednatele. Za správnost a úplnost povinných údajů odpovídá Objednatel, který se také zavazuje povinné údaje Poskytovateli po uzavření smlouvy na Aplikaci bez zbytečného odkladu aktualizovat. V případě nesprávných/neúplných/zastaralých povinných údajů bere Objednatel na vědomí, že poskytovatel může znepřístupnit Aplikaci

Spotřebitel – fyzická osoba/Objednatel, který mezi povinnými neuvedl identifikační číslo ani jiné údaje identifikující jej jako podnikatele

Cena Aplikace – cena určená v ceníku Poskytovatele, která se odvíjí od počtu uživatelů Aplikace. Cena je zpravidla uváděna bez DPH, která je účtována zvlášť ve výši stanovené platnými předpisy

Ceník Poskytovatele – cenové podmínky Poskytovatele zpřístupněné na webu Poskytovatele

Helpdesk– služba určená k řešení provozních incidentů nahlášených Objednatelem na adrese https://support.repnode.cz 

Zakázané soubory – jakékoli soubory (bez ohledu na formát), které porušují či mohou byť potenciálně porušovat zejm. práva autorská, průmyslová, osobnostní práva, dále soubory obsahující citlivé osobní informace, soubory obsahující bankovní či jiné obdobné tajemství (zejm. soubory, jichž se týká zákonem uznaná povinnost mlčenlivosti advokáta, notáře, exekutora apod.) Rovněž je zakázáno v Aplikaci ukládat či zpracovávat soubory erotického či pornografického charakteru a soubory, jejichž držení či zpracování může (byť potenciálně) zavdávat možnou trestněprávní odpovědnost.

 • Objednávka SW aplikace, uzavření smlouvy
 • Smlouvu o užívání Aplikace REPNODE (dále jen „Smlouva“) uzavírají Objednatel a Poskytovatel elektronicky.
 • Smlouva je uvařena okamžikem, kdy Poskytovatel na základě odeslání registračního formuláře a odsouhlasení obchodních podmínek odešle Objednateli přístupové údaje pro přihlášení do Aplikace.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout i bez udání důvodu objednávku kteréhokoli Objednatele.
 •  Žádná práva vzniklá Objednateli ze smlouvy, jakož ani smlouva jako celek, nesmí být postoupena bez předchozího písemného (nikoliv však emailem) souhlasu Poskytovatele na jakoukoliv třetí osobu.
 • Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nezajišťuje činnosti a služby neuvedené výslovně v těchto Podmínkách, byť mohou být podstatné pro řádnou funkčnost Aplikace, zejména telekomunikační služby ani internetové připojení, instalace běžných operačních systémů na lokálních počítačích či serverech Objednatele, přímou podporu koncových uživatelů Objednatele ve formě konzultací apod.
 • Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran přímo neupravené smlouvou tyto obchodní podmínky.
 • Odchylná ujednání oproti Podmínkám. Ustanovení odchylná od těchto Podmínek je možné sjednat individuálně formou dodatku ke Smlouvě. Odchylná ujednání mají přednost před těmito Podmínkami

Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje za podmínek uvedených ve smlouvě a těchto podmínkách:

 • nejpozději do 24 hodin od uzavření smlouvy zpřístupnit Objednatelovi Aplikaci prostřednictvím zaslání přihlašovacích údajů na ověřený e-mail Objednatele
 • poskytnout Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Aplikaci po stanovenou dobu užívání
 • provádět po dobu trvání smlouvy průběžnou správu Aplikace
 • provádět po dobu trvání smlouvy lokalizaci případných provozních incidentů a jejich odstraňování a řešení
 • zajišťovat pro Objednatele heldesk na adrese https://support.repnode.cz 

Poskytovatel zpřístupňuje Aplikaci elektronicky po zadání přidělených přihlašovacích údajů. Poskytovatel garantuje jen takový počet uživatelů do Aplikace, jaký má Objednatel zaplacený.

Součástí Aplikace je základní uživatelská dokumentace v elektronické podobě. Zaškolení pracovníků Objednatele není součástí plnění Poskytovatele dle Smlouvy.

Poskytovatel provádí po dobu trvání smlouvy průběžně (nejméně však jednou za 30 dnů) zálohování dat.

Předmětem smlouvy není a Poskytovatel nezajišťuje činnosti a služby neuvedené výslovně ve smlouvě nebo podmínkách, byť mohou být podstatné pro řádnou funkčnost Aplikace, zejména telekomunikační služby ani internetové připojení, instalaci běžných operačních systémů na lokálních počítačích či serverech Objednatele, přímou podporu koncových uživatelů Objednatele ve formě konzultací apod.

Aplikace je vlastnictvím Poskytovatele, který k ní vykonává příslušná majetková autorská práva, Aplikace požívá autorskoprávní ochrany dle § 2 odst. 2 z.č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Objednatel nesmí jakkoli dekompilovat, kopírovat, zveřejňovat, prodávat ani jinak šířit software a datové struktury, které jsou součástí Aplikace. Poskytovatel je oprávněn užívat Aplikaci bez omezení a je oprávněn poskytovat ji k užívání i jiným osobám formou nevýhradní licence.

Objednatel bere na vědomí, že Aplikace je poskytována tak, jak je. Její poskytování je závislé na dostupnosti řady služeb třetích stran. Dojde-li k výpadku Aplikace z důvodů nefunkčnosti služeb třetích stran, považuje se tato situace za vyšší moc. Za tyto výpadky není v moci Poskytovatele přebírat odpovědnost.

Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv přímou nebo nepřímou újmu vzniklou v souvislosti s užíváním Aplikace a dále za újmu vzniklou z důvodů dočasné částečné a/nebo úplné nedostupnosti Aplikace v rozsahu, v jakém to umožňují platné právní předpisy. Objednatel není oprávněn žádat po Poskytovateli jakoukoliv náhradu škody a zároveň nemá Objednatel nárok na vrácení Ceny nebo její poměrné části za období, ve kterém bude poskytování Aplikace omezeno nebo pozastaveno. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou zejména

 • provozními incidenty zapříčiněnými změnami systémového prostředí provedenými Objednatelem nebo třetí osobou
 • vložením nesprávných údajů do Aplikace Objednatelem, chybným postupem Objednatele při vkládání informací nebo souborů do Aplikace
 • nesplněním minimálních systémových či jiných požadavků na provoz Aplikace
 • zavirováním lokální sítě Objednatele nebo jeho počítačů počítačovými viry (spyware, malware aj.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem
 • poškozením způsobeným nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě Objednatele
 • prokazatelným únikem přístupových hesel třetím osobám zapříčiněným Objednatelem
 • nedostupností dat a pozastavení přístupu do Aplikace v důsledku prodlení Objednatele s plněním finančních závazků či v jiných případech sjednaných v těchto Podmínkách

Poskytovatel je oprávněn nejpozději po třiceti (30) dnech od ukončení smlouvy s Objednatelem sám smazat veškerá data Objednatele umístěná v Aplikaci, a to bez náhrady. Tyto smazaná data již nebude možné obnovit.

Práva a povinnosti Objednatele

Objednatel je zejména povinen:

 • uvádět o sobě řádné, úplné a aktuální povinné údaje
 • nezpřístupňovat přístupové údaje osobám, kterým nechce umožnit přístup do Aplikace
 • řádně a včas hradit cenu za provoz Aplikace Poskytovateli
 • dodržovat další povinnosti dané smlouvou a těmito obchodními podmínkami

Objednatel sám odpovídá za to, jakým osobám přidělí přístupové údaje a umožní tak přístup do Aplikace a práci s ní.

Objednatel je oprávněn měnit rozsah uzavřené smlouvy v podobě rozšíření plnění Poskytovatele ze smlouvy. Požadavek na změnu rozsahu smlouvy odešle kompetentní osoba na e-mailovou adresu repnode@repnode.cz. Objednatel je oprávněn provádět návrhy na změny ve smlouvě v těchto bodech:

 • Změna počtu uživatelů Aplikace
 • Změna velikosti datové velikosti

přičemž změna bude provedena po souhlasu Poskytovatele dle aktuálního ceníku.

Poskytovatel zašle Objednateli na kontaktní e-mail potvrzení o provedení požadované změny. Tímto se považuje návrh na změnu smlouvy v podobě rozšíření plnění Poskytovatele za řádně sjednaný.

V případě ukončení smlouvy je Objednatel oprávněn k datu ukončení smlouvy požádat na e-mailové adrese repnode@repnode.cz o odstranění veškerých svých dat, která prostřednictvím Aplikace umístil, uchovával či zpracovával v datovém úložišti Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn po třiceti (30) dnech ode dne ukončení smlouvy tato data a soubory bez dalšího odstranit, a to bez náhrady

Ani v průběhu plnění smlouvy ani při jejím ukončení Poskytovatel nezajišťuje migraci dat/souborů umístěných Objednatelem prostřednictvím Aplikace v datovém úložišti Poskytovatele na jinou SW platformu či jiné úložiště nezřízené Poskytovatelem, takovouto službu si může Objednatel samostatně objednat u Poskytovatele a služba je provedena teprve na základě samostatné smlouvy řešící migraci dat Objednatele na jinou SW platformu či jiné datové úložiště.

Zvláštní ustanovení pro Objednatele – spotřebitele 

Poskytovatel prohlašuje, že smlouva ve spojení s obchodními podmínkami poskytuje spotřebiteli řádným způsobem povinné údaje vymezené v § 1811 odst. 1, odst. 2 z.č. 89/2012 Sb. a dále údaje vyžadované v § 1824, § 1826, § 1827.

Poskytovatel dále prohlašuje, že sjednaná cena služby Aplikace je cenou konečnou, kdy tato cena může být navýšena pouze o zákonem stanovenou sazbu DPH, případně měněna v rámci úpravy ceníku Poskytovatele, s čímž je Poskytovatel povinen předem spotřebitele seznámit a umožnit mu v případě nesouhlasu s úpravou ceny za službu Aplikace od smlouvy bez peněžité sankce odstoupit.

Poskytovatel prohlašuje, že archivuje v elektronické podobě uzavřené smlouvy (objednávky vč. jejich potvrzení), jakož i změny v obsahu smlouvy.

Cenová ujednání a platební podmínky

Cena za užívání Aplikace je dána platným ceníkem Poskytovatele, který je dostupný na https://repnode.cz. Výše ceny se odvozuje od počtu uživatelů Aplikace. V Ceně je zahrnuta rovněž autorská odměna Poskytovatele za poskytnutí licence.

Není-li výslovně sjednáno jinak, jsou ceny uváděné ve smlouvě a těchto podmínkách bez DPH, která je účtována zvlášť ve výši stanovené platnými právními předpisy.

Objednatel je povinen hradit sjednanou cenu, a to vždy měsíčně, popř. ročně, a to vždy formou předplatného na další kalendářní měsíc.

Cenu Objednatel hradí bezhotovostně na základě faktury, kterou Poskytovatel zašle Objednatelovi na kontaktní email nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, k němuž se faktura vztahuje. Splatnost faktury je stanovena na čtrnáct (14) dní od data vystavení faktury.

Objednatel je povinen uhradit cenu řádně a včas bezhotovostně ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře. Peněžitý závazek Objednatele je splněn dnem, kdy je platba připsána na účet Poskytovatele.

V případě prodlení s úhradou ceny nebo její části Objednatelem delším než 7 dnů od data splatnosti faktury, je Poskytovatel oprávněn pozastavit přístup Objednateli k Aplikaci, a to až do doby uhrazení dlužné částky, a to bez nároků Objednatele na náhrady škod či jiné újmy. Tato pozastávka Aplikace není prodlením Poskytovatele. Nárok Poskytovatele na cenu za uvedené období a na úroky z prodlení není tímto ujednáním dotčen.

Dojde-li k pozastavení přístupu Objednatele k Aplikaci, je Poskytovatel povinen do 48 hodin od okamžiku, co byla celková dlužná částka vč. případných smluvních pokut (vznikl-li na ně Poskytovateli nárok) připsána na jeho účet, obnovit Objednateli přístup k Aplikaci a všechny její sjednané funkce.

Skutečnost, že po uzavření smlouvy Objednatel Aplikaci nevyužívá či ji využívá v nižším než zamýšleném rozsahu, není důvodem pro požadavek na úpravu ceny za služby Aplikace.

Doba trvání smlouvy

Smlouva uzavřená na dobu neurčitou.

Poskytovatel i Objednatel mohou smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba činí třicet (30) dnů od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné nebo emailové výpovědi druhé smluvní straně.

Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s účinky k datu doručení výpovědi v případě:

 • prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv splatné platby či její částí i po zaslání e-mailové upomínky Poskytovatele, pokud toto prodlení trvá déle než 30 kalendářních dnů od data splatnosti částky, s níž je Objednatel v prodlení
 • pokud Objednatel neoprávněně zasahuje do Aplikace, ohrožuje bezpečnost provozu Aplikace, narušuje běh Aplikace, pokouší se o zpětný inženýring nebo jinak ohrožuje běh Aplikace

Objednatel a Poskytovatel mohou tuto smlouvu také ukončit dohodou, a to k datu, které je uvedeno v dohodě.

Do data ukončení smlouvy je Objednatel povinen hradit Poskytovateli sjednanou cenu za služby Aplikace.

Zpracování osobních údajů

Není-li výslovně dohodnuto jinak, provádí Poskytovatel dle obchodních podmínek a smlouvy se Objednatelem pravidelné zálohy dat Objednatele. V důsledku toho se Poskytovatel považuje za zpracovatele osobních údajů Objednatele, jak je vše vymezeno v platné legislativě, zejména v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“). Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů, která jsou zveřejněna na webové stránce Poskytovatele.

S ohledem na čl. 9.1. obchodních podmínek dochází při uzavření smlouvy o poskytování Aplikace současně k uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR s následujícím obsahem:

 • předmětem zpracování jsou osobní údaje, které Objednatel uloží na servery Poskytovatele, příp. též v hostingovém centru, dle pravidel obsažených v těchto obchodních podmínkách
 • Poskytovatel zpracovává osobní údaje po dobu trvání smlouvy, resp. do data jejich odstranění po ukončení smlouvy. Poskytovatel po uplynutí lhůty 30 dnů od ukončení smlouvy smaže (odstraní) veškerá data Objednatele, které jsou ke dni ukončení uloženy na serverech Poskytovatele (též v hostingových centrech) nebo jiných nosičích dat
 • účelem zpracování je plnění povinností dle smlouvy, zejména poskytování datového prostoru pro účely uložení dat Objednatele prostřednictvím Aplikace
 • Pokud jde o subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, pak jde primárně o zaměstnance Objednatele a další fyzické osoby, se kterými je Objednatel ve smluvním vztahu
 • pokud jde o druh osobních údajů, které Objednatel může v rámci Aplikace zpracovávat, pak se jedná zejm. o údaje:

  • jméno, příjmení, pracovní pozice/zařazení, informace týkající se doby příchodu a odchodu do zaměstnání, GPS pozice uložená k záznamu docházky, fotografie, rodné číslo, pracovní pozice, adresa bydliště, telefon, e-mail apod.
  • citlivé osobní údaje, údaje z rozsudků v trestních věcech či exekučních věcech ani osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR kromě výše uvedených není Objednatel oprávněn zpracovávat, a tedy ani umisťovat do Aplikace

Poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů se zavazuje:

 • zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Objednatele
 • provést vhodná technická a organizační zabezpečení, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení Poskytovatel zohlední zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim
 • zohlednit povahu zpracování a být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření při plnění povinnosti Objednatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektu údajů)
 • být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR (Zabezpečení osobních údajů), a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má Poskytovatel k dispozici
 • bez zbytečného odkladu ohlásit Objednatelovi případy porušení zabezpečení osobních údajů
 • poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny výše uvedené povinnosti a umožní Objednatelovi kontrolu splnění uvedených povinností. V případě kontroly se Poskytovatel zavazuje poskytovat Objednatelovi součinnost

Objednatel dává souhlas k tomu, aby poskytovatel zapojil do zpracování osobních údajů, které Objednatel uloží na servery Poskytovatele, příp. též v hostingovém centru, další zpracovatele. Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytnout Objednatelovi příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Seznam zpracovatelů je uveden v Pravidlech ochrany osobních údajů.

Další ujednání

 • Poskytovatel je oprávněn ve svých informačních a reklamních materiálech či referenčních listech zveřejnit informaci o tom, že Objednatel využil nebo využívá produkty či služby Poskytovatele.
 • Jak Objednatel, tak Poskytovatel se po dobu trvání smlouvy (a i po jejím skončení) zdrží všeho, co by bylo způsobilé bezdůvodně či neoprávněně poškodit obchodní firmu či podnikání druhé smluvní strany.
 • Objednatel (vyjma zvláštní úpravy pro spotřebitele) prohlašuje, že jako podnikatel není slabší stranou ve smluvním vztahu, ustanovení § 1765, § 1766 nebo § 1793 z.č. 89/2012 Sb. se ve smluvním vztahu Poskytovatele a Objednatele nepoužijí.
 • Pro případ sporů mezi Objednatelem a Poskytovatelem, které se nepodaří odstranit dohodou nebo mimosoudním jednáním formou mediace, se smluvní strany výslovně dohodly tak, že určují místní příslušnost soudu pro jednání jejich případného sporu, a to:
 • bude-li v prvním stupni příslušný okresní soud, pak tímto místně příslušným soudem bude dle dohody Poskytovatele a Objednatele Okresní soud v Olomouci,
 • bude-li v prvním stupni příslušný krajský soud, pak tímto místně příslušným soudem bude dle dohody Poskytovatele a Objednatele Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci.

Příslušnost odvolacích soudů je pak dána dle zvolené místní příslušnosti pro soud prvého stupně.

 • Ustanovení čl. 10.4. neplatí v případě sporu mezi Poskytovatelem a spotřebitelem, kde se místní příslušnost soudů řídí ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř.

Poskytovatel je oprávněn rovněž nejméně 1x ročně provést změnu těchto obchodních podmínek, a to včetně ceníku. Tuto skutečnost musí Objednatelům oznámit nejméně 14dnů před datem změny obchodních podmínek nebo datem úpravy cen, kdy v této lhůtě jsou zákazníci oprávněni odstoupit od smlouvy. V případě, že Objednatel nesouhlasí se změnou obchodních podmínek nebo navýšením ceny služby Aplikace dle zveřejněného nového ceníku, zašle ve výše uvedené třicetidenní lhůtě na email či adresu Poskytovatele odstoupení od smlouvy, kde mimo své identifikace Objednatele uvede důvod odstoupení:

 • nesouhlas se změnou obchodních podmínek Poskytovatele, nebo
 • nesouhlas s navýšením ceny služby Aplikace dle nového ceníku Poskytovatele

a odstoupení doručí nejpozději poslední den lhůty Poskytovateli. V takovém případě je smlouva ukončena uplynutím sedmidenní (7) výpovědní doby.